W naszej ofercie magnesy: magnes neodymowy, ferrytowy, AlNiCo, Sm-Co, uchwyty magnetyczne, stoły, chwytaki.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Siła magnetomotoryczna

 

Siła magnetomotoryczna (wzdłuż linii zamkniętej) – to cyrkulacja wektora natężenia pola magnetycznego, czyli całka okrężna natężenia pola magnetycznego wzdłuż dowolnej zamkniętej krzywej:

i jest równa natężeniu prądu przepływającemu przez dowolną powierzchnię ograniczoną krzywą całkowania.

Dla zwojnicy siła magnetomotoryczna dowolnej krzywej obejmującej zwoje zwojnicy jest równa:

Jednostką w układzie SI jest amper [A] lub amperozwój [Az] (amperozwój - pozaukładowa (MKS) jednostka siły magnetomotorycznej o wymiarze ampera, równa przepływowi jednego ampera prądu stałego przez pojedyńczy zamknięty zwój solenoidu.).

gdzie:

  • F - siła magnetomotoryczna,
  • H - natężenie pola magnetycznego (natężenie pola magnetycznego – to wielkość wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne, w ogólnym przypadku określana z użyciem prawa Ampera wzorem:
     

gdzie:

- natężenie pola magnetycznego, I - prąd przepływający przez powierzchnię ograniczoną krzywą C.

Jego jednostką w układzie SI jest A/m (amper na metr). Natężenie pola magnetycznego nie zależy od właściwości magnetycznych środowiska. W materiałach anizotropowych i bezstratnych, czyli niewykazujących pętli histerezy, wektory natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej mają ten sam zwrot i kierunek. W materiałach nieliniowych wykazujących pętlę histerezy (np. ferromagnetykach) wektor indukcji może mieć inny kierunek lub zwrot ze względu na energię anizotropii, indukowane prądy wirowe itp. Wartość kąta zawartego między wektorem natężenia pola i indukcji magnetycznej jest w pewnym sensie miarą strat mocy występujących w takim materiale. Natężenie pola magnetycznego jest wielkością charakteryzującą pole magnetyczne niezależną od własności materiału - wartością zależną jest natomiast indukcja magnetyczna.)

  • dl - element krzywej C;

  • ds - element powierzchni S, objętej krzywą C;

  • i - gęstość prądu ( gęstość prądu – intuicyjnie jest to wielkość fizyczna określająca natężenie prądu elektrycznego przypadającego na jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika. Wyrażana jest w A/m². W praktyce stosuje się na ogół wygodniejsze jednostki: A/cm² i A/mm².);
  • I - natężenie prądu płynącego w przewodniku (natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym) jest wielkością fizyczną charakteryzującą przepływ prądu elektrycznego zdefiniowaną jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.);
  • z - liczba zwojów uzwojenia sprzężonego.

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Siła megnetomotoryczna